No-Stitch bags

Disclaimer/Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1 Onder De rode stoel/No-Stitch wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: No- Stitch is onderdeel/product van de rode stoel meubelstoffering/styling H. Boogers te Eindhoven en de rode stoel meubelstoffeing/styling M. Vrolijks te Luyksgestel.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met No- Stitch voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien De rode stoel/No-Stitch voor de uitvoering derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden van derden niet door De rode stoel/No-Stitch erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
1.7 Custom made tassen kunnen niet geruild worden of geretourneerd worden. Als er artikelen worden besteld bij De rode stoel/No-Stitch, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
1.8 Alle informatie op de website van De rode stoel/No-Stitch is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. De rode stoel/No-Stitch is hiervoor niet aansprakelijk. De rode stoel/No-Stitch is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door De rode stoel/No- Stitch.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden De rode stoel/No-Stitch eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door De rode stoel/No-Stitch of een door De rode stoel/No-Stitch verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, is de Koper hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van De rode stoel/No-Stitch gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 De rode stoel/No-Stitch kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn voor consumenten, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW). Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
3.2 De rode stoel/No-Stitch garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 4 dagen na bestelling verzonden.
4.2 Voor bestellingen binnen Nederland worden aan particulieren geen verzendkosten gerekend.
4.3 De betaling dient vooraf voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
4.4 Voor het verzenden van bestelde zaken kan De rode stoel/No-Stitch verzendkosten in rekening bengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats, op het bij De rode stoel/No-Stitch bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.5 De bestelling wordt verzorgd door een postbedrijf. De Koper dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de Koper er gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.6 Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper.
4.7 Aan de leveringsplicht van De rode stoel/No-Stitch zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De rode stoel/No-Stitch geleverde zaken een keer aan de Koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.8 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de Koper, tenzij de Koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door De rode stoel/No-Stitch opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van De rode stoel/No-Stitch zijn, waarna De rode stoel/No-Stitch zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van De rode stoel/No-Stitch op basis van de wet is De rode stoel/No-Stitch gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de Koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de Koper indien na het sluiten van de overeenkomst aan De rode stoel/No-Stitch omstandigheden ter kennis komen die De rode stoel/No-Stitch kopen goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien De rode stoel/No-Stitch bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de Koper, een eigen aanvraag tot faillissement door de Koper, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Koper of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan De rode stoel/No-Stitch zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijndat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De rode stoel/No-Stitch bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De Koper heeft het recht om geleverde zaken op grond van een bestelling bij De rode stoel/No-Stitch, indien er sprake is van een consumentenkoop, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De rode stoel/No-Stitch heeft teruggezonden, is de koop een feit. De Koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan schriftelijk melding te maken bij De rode stoel/No-Stitch De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Koper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de Koper zijn gebruikt, getracht is een gebrek zelf te herstellen of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt De rode stoel/No- Stitch na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat, binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de Koper wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop De rode stoel/No- Stitch geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij De rode stoel/ No- Stitch en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De rode stoel/No- Stitch de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door De rode stoel/No- Stitch niet mogelijk is en langer duurt dan 8 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien De rode stoel/No- Stitch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 De rode stoel/No- Stitch biedt geen garantie op verkleuring van het leder en aanwezigheid van oneffenheden in het leder. Leder is een natuurproduct en oneffenheden en verkleuring zijn onderdeel van het product.
8.2 De rode stoel/No- Stitch is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De Koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Koper (alvorens over te gaan tot retourzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via nfo@no-stitch.nl of via info@derodestoel.nl. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de Koper door De rode stoel/No- Stitch gegrond worden bevonden, zal De rode stoel/No- Stitch het artikel proberen te repareren. mocht dit niet mogelijk zijn dan zal op kosten van De rode stoel/No-Stitch een nieuw artikel toegestuurd worden of het artikel crediteren, of met de Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De rode stoel/ No- Stitch en mits het bedrag van de schadevergoeding beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag. Aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 9. Betaling
9.1 De betaling dient vooraf voldaan te worden of 14 dagen na factuurdatum overgeboekt te zijn indien dit laatste schriftelijk is overeengekomen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Koper van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van De rode stoel/No- Stitch en de verplichtingen van de Koper jegens De rode stoel/No- Stitch onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien De rode stoel/No- Stitch haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de Koper een vast bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 150 euro.
9.5 Indien De rode stoel/No- Stitch kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Eigendomsvoorbehoud. De rode stoel/No-Stitch blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11. Privacy
11.1 De rode stoel/No- Stitch respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door De rode stoel/No- Stitch niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van De rode stoel/No- Stitch kan worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van De rode stoel/No-Stitch. De Koper geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. No- Stitch is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met, of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van De rode stoel/No- Stitch, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. De rode stoel/No- Stitch is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

Artikel 12. Auteursrecht
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door De rode stoel /No- Stitch geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, etc., uitsluitend bij De rode stoel/No- Stitch. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen geen rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, als ook op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

©by no-stitch.nl - privacyverklaring